top of page

BAĞIŞÇI AYDINLATMA METNİ
 
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızı, hangi kişisel verilerinizin ne şekilde, hangi amaçla, hangi süre zarfında işlendiği ile kimlere aktarıldığı konusunda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz.
1. Veri İşleme Faaliyeti ve Kapsamı
1.1.    Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak, dernek tüzüğümüzde ve İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, KVKK madde 5 ve madde 6 kapsamında açık rızanıza gerek olmaksızın aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
1.1.1.      Ad- soyad bilgisi;
1.1.2.      Doğum tarihi bilgisi;
1.1.3.      Ev adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi iletişim bilgileri;
1.1.4.      Kredi kartı/ banka hesap bilgileri;
1.1.5.      Bağışlanan tutar bilgisi;
1.2.   Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamında İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı
Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda sayıldığı şekilde fiziksel ve elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmektedir:
1.2.1.      İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği internet sitesindeki formlar;
1.2.2.      E – bülten kayıt formu;
1.2.3.      Etkinlik katılım formu;
1.2.4.      Bağışçı formu;
1.2.5.      SMS Kayıt;
1.2.6.      Telefon, e-posta ya da bizzat başvuru esnasında alınan bilgiler.
 
Yukarıda sıralanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile aranızda kurulan bağış ilişkisi kapsamında, i) İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin tabi olduğu başta Dernekler Kanunu ve mevzuatı  olmak üzere ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi ve bu kapsamda İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ii) İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin meşru menfaatleri nedenleriyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi işleme amacımız, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği kuruluş amacımızın yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, faaliyetlerin tabii olunan mevzuata uygun şekilde icra edilmesi, bağış makbuzlarının hazırlanması, bağış makbuzu kayıt defterinin tutulması, bağış sertifikalarının hazırlanması, vergi hukukundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından bu amaç ve dayanağın dışına çıkılmayacağını belirtmek isteriz.
1.3.   Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamındaki Kişisel Verilerin Aktarımı
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, dernek faaliyetlerini yürütmek için ve yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizi, yurt içinde yerleşik organizasyon, toplu SMS gönderim şirketleri, mail gönderim kurumları, CRM sistemi,  kargo şirketlerine,  bankalara, İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve vergi dairelerine aktarmaktadır. Gerekmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara aktarım yapılmaktadır.  
1.4.   Açık Rızanıza Tabi Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bağış ilişkisinin kuruluşu ve bu ilişkiden doğan yükümlülüklerin ifası sırasında fiziksel ve/veya elektronik ortamda, aşağıda sıralanan amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.
 
Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amacı
Ad, soyad ve iletişim bilgileri
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği faaliyetleri, etkinlikleri ve duyurularına ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu amaçla toplu bilgilendirme yapılması
Sunum, eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtları.
Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 

 
1.5.   Açık Rızaya Tabi Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı
1.4. maddede belirtilen kişisel verileriniz, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde yerleşik organizasyon, basım yayım dağıtım ve kargo şirketlerine aktarılmaktadır.
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, kuruluş amacını yerine getirmek adına düzenleyeceği etkinliklerin tanıtımı amacıyla etkinlik günleri öncesinde kısa mesaj gönderebilir. Bu kapsamda ve yukarıda belirtilen amaçlarla, toplu mesaj ve postalama işlemleri kapsamında kişisel verileriniz hizmet sağlayıcı firmalara aktarılmaktadır.
 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak, işlediğimiz kişisel verileri teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak mevzuatta öngörülen 10 yıllık süreyle muhafaza etmekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve/veya ilgili mevzuatta saklanması için öngörülen sürenin sona ermesi durumunda, söz konusu kişisel veriler  talep üzerine silinecek veya yok edilecektir.
 
3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu önemle vurgularız:
3.1.   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
3.2.   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
3.3.   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
3.4.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
3.5.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
3.6.   Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
3.7.   Yukarıda 3.5. ve 3.6. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
3.8.   İşlenen kişisel verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
3.9.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kişiler verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi ialmzdr@gmail.com , iletisim@ialmezun.org.tr adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “847/1 Sok. No:8 K:4/410 Sağlık İşhanı Konak/İzmir/Türkiye” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
İşbu aydınlatma metni, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

4. Kredi Kartı Güvenliği; 
4a. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Fonzip web sitemiz üzerinden yapılan kredi kartı ile ödeme işlemlerinde SSL şifreli güvenlik teknolojisi ve Akbank  Sanal POS alt yapısı kullanılmaktadır.

4b. Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda kullandığınız browser türüne göre tarayıcınızın alt kısmında veya adres satırında bir kilit simgesi görünür. Bu simge global güvenlik firmaları tarafından sağlanan SSL Sertifikasını göstermektedir. Ödeme yaparken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfada internet adres satırı https'ye dönüşür. Ödeme işlemine başladığınızda web sitemizden bağımsız olarak, müşteri bilgisayarı ile banka arasında şifreli bir bağlantı kurulmaktadır ve browser aracılığı ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği personeli ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Fonzip  sitemizde müşteri kredi kartı bilgileri asla kayıt edilmemektedir.

4c. Bağışçıların dikkat etmesi gereken durumlar; İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Fonzip web sitemizde almış olduğumuz tüm güvenlik uygulamaları haricinde müşterinin bilgisayarında kullandığı browser güvenlik ayarlarının en üst düzeyde olması, anti-virüs, güvenlik duvarı gibi yazılımların kullanılması ve güncel tutulması, kişisel bilgilerinizin ve şifrelerinizin bilgisayarınızda kayıtlı olmaması müşteri kişisel güvenliği açısından önem arzetmektedir.İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği hiç bir şekilde bağışçılarından e-posta aracılığı ile kişisel bilgi, kredi kartı numarası ve/veya benzer bilgiler talep etmez. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği müşterilere gönderilen e-postalar sadece (bilgilendirme, teşekkür, ödeme alındı bilgisi, şifre yenileme vb.) bilgi içeriklidir.

4d. İptal ve iade koşulları ; Bağışçı bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin yaptığı bağıştan cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için bağışçının bağış yaptığına dair faturayı derneğimize posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi bağışın hesaba gönderildiği gün başlar. İade edilecek meblağın, ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli Bağışçı tarafından karşılanmalıdır.Bağışçının cayma hakkını kullanması halinde ilgili birim, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde dönüş yapar. Teslim alınmış olan bağışın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Bağışçının kusurundan kaynaklanıyorsa derneğe bağışı iade almama hakkını saklı tutar.Bağışın iadesi için, durum öncelikli olarak iletisim@ialmezun.org.tr mail adresine iletilmelidir. Bağışın iade olarak gönderilme talebinin alındığı bilgisi, dernek tarafından bağışçıya iletilir. Bu görüşmeden sonra bağış iadesi ile ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe teslim edilir. Dernek tarafından belirtilen koşullar sağlandığı takdirde iade kabul edilir, tazmini de bağışçının kredi kartına/hesabına yapılır.İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği bağışları  bir dernektir. Bağışçının talebi/şartlı bağış gereğince ve talep/şartlı bağış doğrultusunda faaliyetlerde kullanılan& sarf edilen bağışlar için dernekten iade talebinde bulunulamaz.Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın sorumluluğundadır.Ürün iadeleri ile ilgili işlemlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile belirlenen hak ve sorumluluklar bağışçı ve dernek tarafından yerine getirilir.
BAĞIŞÇI AÇIK RIZA BEYANI
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırladığı aydınlatma metni ile
1.      Hangi kişisel verilerimin hangi yöntemlerle elde edildiğini, hangi hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlendiğini, hangi amaçlarla kimlere aktarıldığını, kişisel verilerimin hangilerinin açık rızam olmaksızın, hangilerinin açık rızamın varlığı halinde işlendiğini ve aktarıldığını ve
2.      KVKK m.11’de sayılan haklarımı
okudum, öğrendim.
 
Bu kapsamda, aşağıda işaretlediğim kişisel verilerimin İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından işlenmesine ve yurt içinde yerleşik organizasyon, basım yayım dağıtım ve kargo şirketlerine aktarılmasına rıza veriyorum.
 

bottom of page