top of page

GENEL KURUL ÇAĞIRISI

13.03.2018

 

İZMİR ATATÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

İzmir Atatürk Liesi Mezunları Derneği'nin 2018 Yılı (tüzük değişikliği gündemli ve seçimli) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 29 Mart 2018 günü saat 18:00'de İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonu adresinde toplanmasına , ilk toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde 2. toplantının toplantı yeter sayısı aranmaksızın katılanlar ile 05 Nisan 2018 tarihinde aynı adres ve saat 18:00'de yapılmasına , tüzük gereği toplantı davetinin bir yerel gazete , dernek e posta grubu , dernek resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları vasıtası ile ilanen yayınlanmasına karar verilmiştir. Tebliğ mahiyetinde ilan olunur.

GÜNDEM
1- Açılış , Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ,
2- Hazurun cetvellerinin imzası
3- Divan heyetinin teşkili, seçimi ve divana tutanakları imza yetkisi verilmesi
4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve ibrası
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve denetim kurulunun ibrası
6- Yeni Yönetim ve Denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi
7- Üyelik aidatlarının tahsili ve miktarı konularının görüşülüp karar altına alınması
8- Dernek Tüzük dğişikliği konusunda yönetim kurulunun değişiklik önerisnin okunması ,tüm değişiklik önerilerinin müzakere edilerek oylanması ,tüzük değişiklilklerinin kabul edilmesi halinde tüzük değişikliğine dair tutanağın imzalanması hususunda divan kurulu ve yeni yönetim kuruluna yetki verilmesinin karar altına alınması
9- Üyelik aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik durumlarının ve ödenmemiş aidatların görüşülüp karar altına alınması
10- Dilek ve temenniler, kapanış

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu
 

bottom of page